Alumarc & Co : verzorgd maatwerk & puur vakmanschap

PRIVACYVERKLARING

Artikel 1- Algemene beginselen.

ALUMARC & CO BVBA is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar cliënteel en partners van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de bestaande privacywetgeving.

De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Artikel 2- Gegevens van de betrokkene.

ALUMARC & CO BVBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene rechtstreeks door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail en/of het contactformulier op haar website.

ALUMARC & CO BVBA verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven betreffen.

ALUMARC & CO BVBA vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Alumarc & Co bvba ontdekt dat zij onbewust persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal zij de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit haar bestanden.

Artikel 3- Veiligheid en vertrouwelijkheid.

ALUMARC & CO BVBA onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt ALUMARC & CO BVBA gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. ALUMARC & CO BVBA blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt ALUMARC & CO BVBA voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van de betrokken contactpersoon en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Artikel 4- Bewaring van gegevens.

ALUMARC & CO BVBA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of handelsrelatie, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Heeft u een contractuele relatie met ALUMARC & CO BVBA, dan worden uw gegevens bewaard tijdens de duur van deze contractuele relatie, de wettelijke verjaringstermijn alsook elke andere bewaartermijn die door de wetgeving opgelegd zou zijn. Wanneer de persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigd of verwijderd worden.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract.

Artikel 5- Rechten van de betrokkene

De betrokkene waarvan de persoonsgegevens wordt verwerkt heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens die door ALUMARC & CO BVBA worden verwerkt.

De betrokkene heeft eveneens het recht om ALUMARC & CO BVBA te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de betrokkene niet meer worden gebruikt.

Artikel 6- Ontvangers van persoonsgegevens

ALUMARC & CO BVBA deelt de verkregen persoonsgegevens niet met derden die de persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing.

Artikel 7- Klachten, vragen en opmerkingen

Als u meer informatie wilt dan in dit beleid wordt vermeld over de manier waarop uw informatie wordt gebruikt, hoe we de veiligheid van uw informatie handhaven en uw rechten op toegang tot informatie die wij over u hebben, neem telefonisch contact met ons op: +32 (0)3 297 59 90

Indien de betrokkene klachten heeft over onder meer de manier waarop zijn of haar persoonlijke gegevens werden verwerkt heeft hij of zij steeds het recht om klacht neer te leggen bij de Privacycommissie (vanaf 25 mei 2018: Gegevensbeschermingsautoriteit). De contactgegevens zijn terug te vinden op de volgende website:

https://www.privacycommission.be/nl/contact